مراحل انبارداری در نرم افزار سیتا

انبارداری سیتا

ثبت رسید و حواله انبار ،جابجایی بین انبار
گزارش موجودی به تفکیک انبار به صورت تعدادی و ریالی

آسان ترین برنامه انبارداری برای کارخانجات و کارگاه های تولیدی

برچسب ها:
administrator

نظر دهید